Regulamin serwisu ogłoszenia Efauna.pl PORTAL EFAUNA.PL poniższy regulamin
dotyczy ogłoszeń sprzedaży zwierząt oraz akcesorii i karm do ich hodowli.

Portal Efauna.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w
ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami. Każdy użytkownik wystawiający
zwierzę na sprzedaż powinien posiadać stosowne dokumenty do jego rejestracji jeżeli
dany gatunek tego wymaga, jednocześnie portal ifauna.pl nie bierze
odpowiedzialności za sprzedającego, który takich dokumentów nie posiada. Portal
Efauna.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania
przyczyny. Portal Efauna.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość,
bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach
ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich
sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Efauna.pl
w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować
niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z
regulaminem działań. Portal Efauna.pl, jego przedstawiciele i pracownicy nie
ponoszą odpowiedzialności za wszelkie transakcje oraz roszczenia związane z
towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące
niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych. Portal Efauna.pl zastrzega
sobie prawo do zawieszenia, zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika lub
ogłoszenia, które naruszają którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
działają ze szkodą dla Portalu Efauna.pl, w szczególności są to: reklama
konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych, spam oraz wyrażenia powszechnie
uznawane za wulgarne.

 

UŻYTKOWNIK

 1.  Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w
  ogłoszeniu.
 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających
  z nieprawidłowego użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia
  oraz konta użytkownika).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie
  ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami
  obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności
  towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz
  postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące
  utrudniać lub destabilizować działanie serwisu Efauna.pl. W przypadku
  stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie
  zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Efauna.pl podejmie
  również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
  Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być
  również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta były przemyślane,
  składane nieomyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji
  składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
  Portal Efauna.pl przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na
  zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając
  ogłoszenie oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail oraz danych
  umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookie), organom uprawnionym, a
  także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na
  której szkodę działa Użytkownik.
 7. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki
  ogłoszeń jak najtrafniej oddawały charakter ogłoszenia, były związane z jego
  treścią oraz nie zawierały zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia
  nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami. Zabrania się
  zamieszczania numeru telefonu w tytule ogłoszenia. POWIADOMIENIA Z Powiadomień
  mogą bezpłatnie korzystać wszyscy Użytkownicy serwisu ogłoszenia (posiadający
  konto na Efauna.pl ).

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

Ogłoszenia muszą zostać
przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których: treść ogłoszenia nie
odpowiada wybranej kategorii; treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi
oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce; treść nakłania
odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie
zakazanymi; treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw
używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do
ogłoszeń); treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych
kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych
ogłoszeniach); Administracja portalu Efauna.pl zastrzega sobie możliwość
usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności. Aby
dodać zdjęcie do serwisu Efauna.pl Użytkownik musi posiadać do niego prawa
autorskie. W przypadku złamania co najmniej jednego z wyżej wymienionych
punktów regulaminu, portal Efauna.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania
konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych,
użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty. W
sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin – blokowane są wszystkie
ogłoszenia Użytkownika. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące
regulamin – portal Efauna.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o
tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z
serwisu ogłoszeniowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Portal Efauna.pl zastrzega sobie
prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji
usług. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym w przypadku Portalu Efauna.pl,
mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź
oprogramowaniem. Efauna.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie
systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez
Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do
zwrotu poniesionych kosztów. Efauna.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego
zablokowania konta Użytkownika, który dopuścił się wielokrotnego łamania
niniejszego regulaminu lub próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania konta,
zablokowane zostaną również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal Efauna.pl
nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta
użytkownika.

Efauna.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.